دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس

سوالات ضمن خدمت فنون تدریس

این مجموعه حاوی بیش از 1000 مورد از سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس برگزار شده و تعداد زیادی از نمونه سوالات  آزمون ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس به همراه منابع و محتوای آموزشی آزمون و البته تعدادی دیگر از سوالات آزمون های مشابه با این دوره میباشد .

همانند دیگر مجموعه های دانلودی سایت بانک نمونه سوال میتوانید مطمئن باشید تهیه این بسته میتواند پاسخگوی همه نیازهای شما در جهت کسب نمره حداکثری با صرف زمان حداقلی در آزمون ضمن خدمت فنون تدریس باشد.

برای دانلود این بسته روی دکمه خریدا کلیک کرده و بعد از مرحله پرداخت بصورت آنلاین بسته سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس را دریافت کنید.

دانلود سوالات فنون تدریس

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت فنون تدریس به همراه جواب

شما عزیزان که تمایل دارید این بسته را تهیه نمایید قبل از دانلود سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس توجه داشته باشید که

این مجموعه به واسطه اینکه آزمون در حال حاضر و در خرداد و تیر 98 فعال میباشد لذا سعی نمایید هنگام خرید از ایمیل معتبر استفاده نمایید تا بتوانید در اسرع وقت موارد اضافه شده و بروزرسانی سوالات ضمن خدمت فنون تدریس را دریافت نمایید.

همچنین اگر مشکلی در دریافت این بسته داشتید یا با خرید اینترنتی آشنایی ندارید همکاران ما در پشتیبانی بانک نمونه سوال پاسخگوی شما خواهند بود .

دانلود سوالات فنون تدریس

50 سوال رایگان آزمون روش ها و فنون تدریس

سوالات پاسخ
1 ابزار تعمیق یادگیري یادگیرنده در خارج از کلاس درس چیست؟ تکلیف
2 اجزاي یک درس کدام اند؟ مقدمه پیکره خاتمه
ارائه تبیینی از یک معناي مرسوم یا مورد توافق به همراه تشریح دایره پوشش یک اصلاح، چه نامیده تعریف توصیفی
می شود؟
3
4 ارزشیابی به مثابه "یادگیري " از مجموعه سه گانه ارزشیابی مبتنی بر کدام نظریه می باشد؟ فراشناخت
5 از back looking با چه نام دیگري می توان یاد کرد؟ پس نگري
6 از خلاقیت به چه عنوان دیگري میتوان نام برد؟ آفریدن
7 از دیدگاه ویگوتسکی در چه صورتی رشد اتفاق می افتد؟ وجود راهنماي مناسب و داراي صلاحیت
8 از کدام روش تدریس می توان به عنوان فرانگاه نسبت به روش هاي دیگر تدر
10 از کدام نوع تدریس بهعنوان اساس فعالیت تربیتی میتوان نام برد؟ تدریس به شیوة یادگیري دانشآموزان
11 از کدام نوع روش تدریس میتوان به عنوان یک روش پژوهشگرایانه و همیارانه نام برد؟ مبتنی بر ساختگرایی
12 افرادي که درآنها عملکرد سازمان یافته مغز مشهود است چگونه افرادي هستند؟ افرادي برنامه ریزي شده هستند
13 اقدامپژوهی نیازمند چیست؟ سوال- فرضیه
14 اولین اقدام معلم در یک کلاس چندپایه، چه باید باشد؟ تلفیق برنامه هاي درسی توسط معلم
15 اهداف ذکر شده در طرح درس متوجه کیست؟ معلم
16 اهداف طرح درس باید..........................باشند. قابل اندازه گیري
17 ایجاد فرصت براي مطرح کردن بی پروا سوال توسط دانش آموز ویژگی کدام نوع روش تدریس است؟ مبتنی بر ساخت گرایی
ایجاد فرصت دانش آموز براي خودش مبتنی بر تخیل و تحلیل شناختی بناي کدام نوع روش تدریس مبتنی بر خلاقیت
است؟
18
19 این پیام معلم که من دانش آموز خود را می شناسم بیانگر چیست؟ معلم از کارکرد مغز دانش آموز آگاهی دارد
20 ایجاد حس «من میتوانم» در دانشآموز، مرتبط با کدام راهبرد تدریس میباشد؟ پرورش خلاقیت
آزادي دانش آموز در خطا کردن در آنچه که می آموزد،انتخاب و دفاع از راه خود ونقد راه دیگران، مبتنی بر تفکر انتقادي
نتیجه کدام روش تدریس است؟
21
22 آنجا که.....وجود دارد مسئولیت پذیري وجود ندارد تکلیف
23 بحث پیش سازمان دهنده ها توسط چه کسی مطرح شد؟ آزوبل
24 بر پایه سوالات تأملبرانگیز در کلاس بنا شده که معلم در پی پاسخ دادن به آنهاست. اقدامپژوهی
25 برابري یادگیري با تغییر رفتار در کدام رویکرد معنا پیدا می کند؟ نظریه برنامه درسی کارایی اجتماعی
26 براي معنادار شدن مفهوم یاددهی- یادگیري اصول و بنیانهاي کدام علم بیشتر مورد توجه است؟ روانشناسی تربیتی
27 برگزیدن ایده مناسب براي حل مساله از میان ایده هاي مختلف ویژگی کدام نوع روش تدریس است یورش فکري
28 بنیاد روش تدریس مبتنی بر ساخت گرایی چیست؟ ایجاد انگیزه در یادگیرندگان بر پایه سوالات و ابهامات
29 بنیان نظریه هاي نوین یادگیري چیست؟ مشارکت حداکثري یادگیرنده
30 بیان مشاهدات استدلالی و نتیجه گیري توسط دانش آموز بر مبناي کدام روش تدریس می باشد؟ مبتنی بر بیان فکر
2
31 تدریس باید..................... باشد انگیزنده
32 تدریس چه زمانی اتفاق می افتد؟ زمانی که یادگیري اتفاق افتاده باشد.
33 تدریس عملی است............... تدریجی ، تجویزي
34 تدریس وسیله اي براي نیل به اهداف بیان شده در ... می باشد طرح درس معلم
تشویق دانش آموز به جمع آوري اطلاعات و رسیدن به یک کلیت(استقرار)برگرفته شده از کدام نوع مبتنی بر کشف مفاهیم
تدریس است؟
35
36 تفاوت اقدام پژوهی با سایر پژوهش ها در چیست؟ مقیاس
37 تفکر با صداي بلند» نام دیگر کدام نوع روش تدریس میباشد؟ مبتنی بر بیان فکر
توجه به عملکرد مستقیم یادگیرنده و غیر مستقیم معلم تلقی از فرآیند یاددهی – یادگیري در کدام انسان گرا
رویکرد است؟
38
39 توجه به کدام حیطه یاددهی یادگیري است؟ عاطفی
40 چه عملی باعث سوق داده شدن دانش آموز از ناحیه قریب به رشد به سمت ناحیه رشد می شود؟ سکوبندي
41 چه کسی مسئول یادگیري دانش آموز است؟ دانش آموز
42 حاصل تدریس چیست؟ یادگیري دانشآموزان
43 خلاقیت ................. است. آموختنی
44 خلاقیت و تخیل بالاتر از هر گونه علم و دانشی است» این سخن از کیست؟ آلبرت اینیشتین
45 دارا بودن ظرفیت بالاي یادگیرندگان براي جذب اطلاعات ،اعتقاد حامیان کدام رویکرد می باشد؟ نظریه برنامه درسی مبتنی بر رشد علمی
46 دانش آموزان در .....................بهتر می آموزند. گروه هاي یادگیري منسجم و همدلانه
47 در این دوره تامل را به چه معنایی استفاده می کنیم؟ درخود اندیشیدن
48 در چه صورت فرصت بیان پاسخ هاي روشن در کلاس ایجاد می شود؟ بیان سوالات روشن
49 در کدام رویکرد برنامه درسی، یادگیري از دیدگاه ساخت گرایی مورد توجه قرار می گیرد؟ یادگیرنده محور
50 درسپژوهی گونهاي از ................ است که به صورت مشارکتی در کلاس درس اتفاق میافتد. اقدام پژوهی
51 درگیر شدن یادگیرنده به صورت فعال با مسائل اجتماعی تلقی از یادگیرنده در کدام رویکرد می باشد؟ تحول اجتماعی

18 May 2019

توصیه های کاربردی برای انتخاب موضوع پروژه های جابر

چند توصیه برای انتخاب موضوع پروژه های جابر در فرمت تحقیقی , آزمایش و طراحی و ساخت

هر دانش آموزی که در جشنواره جابر شرکت میکند قطعا اهداف خواص خود را دارد و  به همین نسبت نمیتوان به همه دانش آموزان برای انتخاب موضوع طرح جابر توصیه های یکسانی داشت ولی از منظر کلی دانش آموزانی که در این جشنواره مشارکت میکنند را میتوان از نظر انگیزه شرکت به 2 گروه تقسیم کرد .

گروه اول : شرکت در جشنواره در جهت موفقیت در کسب رتبه های برتر شهرستان - استان و کشوری

اگر با هدف کسب رتبه های برتر کشوری و استانی قصد ورود به جشنواره را دارید به شما توصیه میکنیم حتما در انتخاب موضوع موارد زیر را در نظر بگیرید.

بطور کلی در یک کار پژوهشی باید 2 اصل ابتکاری بودن و کاربردی بودن را در نظر بگیرین .به همین نسبت برای انتخاب موضوع طرح جابر هم لازم است موضوعی نسبتا جدید و البته کاربردی را انتخاب کنید . موضوعی که انتخاب میکنید لزوما نیاز نیست خیلی پیچیده باشد فقط باید مشکلی را در زندگی انسان یا سایر موجودات زنده شناسایی کنید و در اتمام پژوهش راهکار یا راهکارهای نوینی را برای حل این مشکل ارائه دهید.

توجه داشته باشید ممکن است هم اکنون برای مشکلی که شناسایی کرده ایده راهکارهایی وجود داشته باشد و شما باید در پایان پژوهش راهکارهایی به مراتب بهتر و ساده تر ارائه کنید.

گروه دوم : شرکت در جشنواره بدون توجه به کسب رتبه 

برای گروهی از دانش آموزان مشارکت کننده در جشنواره جابر که کسب رتبه های برتر برایشان اهمیتی ندارد مهمترین توصیه ما برای انتخاب موضوع طرح توجه داشتن به علایق درونی و شخصی است تا از انجام پروژه عای تحقیقی لذت لازم را ببرند . به آموزگان هم توصیه میکنیم حتما علایق درونی دانش آموزان را برای ارائه موضوع پژوهش در نظر بگیرند.

استفاده بهتر و بیشتر از زبان تصویر در پروژه های پژوهشی

استفاده از گرافیک و تصاویر زیبا در طراحی کارتو پلاست  پروژه جابربن حیان تحقیقی

استفاده موثر از گرافیک و زبان تصویر برای توضیح دادن بخش های مختلف پژوهش قطعا میتواند تاثیرات به مراتب بهتری داشته باشد . بنابر این توصیه میشود ترجیحا سعی کنید از گرافیک استفاده بهتری کنید و طرح جابر خود را با تصاویر زیبایی توضیح دهید و کارتوپلاست زیبایی طراحی کنید

در ادامه چند تصویر حاوی توضیح مناسب برای پروژه های جابر را مشاهده میکنید.

 

طرح تحقیقی در مورد خانه سبز و کاهش اتلاف انرژی در ساختمان

یک نمونه موضوع مناسب پرداختن به مساله اتلاف انرژی در ساختمان هاست . و برای شرکت در جشنواره  و البته کسب رتبه های استانی و کشوری شما در درجه اول به داشتن یک موضوع با کیفیت , کاربردی و جدیدی نیاز دارید .

این بسته دانلودی طرح جابر با موضوع جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان ها  در دیماه 1400 توسط پژوهش سرای فرهنگیان تدوین شده است . این بسته بصورت زیپ شده و با حجم 8 مگابایت حاوی فایل ها و تصاویر خلاقانه برای طرح جابر بوده و قابلیت ویرایش دارد.  

برای دانلود طرح جابر خانه سبز روی دکمه زیر کلیک کرده و فرایند پرداخت را تکمیل کنید همکاران ما در پشتیبانی سایت پاسخگوی مشکلات احتمالی شما هستند.  

دانلود نمونه با موضوع خانه سبز و کاهش اتلاف انرژی ساختمان

نمونه طرح با گرافیک و تصاویر عالی در مورد انسان نما ها

دانلود طرح جابر با موضوع انسان نما ها و سیر تکامل انسان

یکی از جالب ترین و جذاب ترین موضوعاتی که میتوان برای طرح جابر تحقیقی انتخاب و استفاده کرد مساله سیر تکامل انسان و موجودات انسان نماست . نمونه آماده ای برای این موضوع جذاب هم اینک توسط پژوهش سرای فرهنگیان تدوین شده است که در آن به غایت از زبان تصویر استفاده بهینه ای شده است و گرافیک عالی و البته منابع تحقیقی مناسب از مهمترین ویژگیهای این مجموعه طرح جابر در مورد انسان نما ها و سیر تکامل انسان میباشند. 

همینک میتوانید این پروژه را در فرمت قابل ویرایش و بصورت زیپ شده و منطبق با شیوه نامه سالتحصیلی 1400-1401 جشنواره جابر را با کلیک روی دکمه زیر دانلود کنید . 

شیوه نامه طرح جابر 1400

شیوه نامه جشنواره جابر در سالتحصیلی 1400-1401

هم اکنون 2 سالی هست که سایه ویروس کرونا بر زندگی ما سایه افکنده و مدارس از بابت این ویروس بیشترین تغییر را در روند آموزش و .. به خود دیده اند . به همین نسبت شیوه نامه برگزاری جشنواره های پژوهشی مانند جشنواره جابر هم دستخوش تغییراتی کم و زیاد شده اند. 

برای استفاده و دانلود کسانی که نیاز به دریافت این شیوه نامه طرح جابر 1400-1401 دارند در ادامه لینک دانلود شیوه نامه را گذاشته ایم .

از مهمترین تغییرات جشنواره در شیوه نامه جدید دادن اهمیت بیشتر به گرافیک و زبان تصویر و البته موضوعاتی که به تکنولوژی های نوین و الکترونیکی مرتبط هستند هم به نظر در این شیوه نامه 1401 طرح جابر بیشتر مورد تاکیذ قرار گرفته اند.

برای دریافت شیوه نامه روی دکمه زیر کلیک کنید.

دانلود شیوه نامه 1400

جدیدترین ها:

برای مشاهده جدیدترین نمونه های قابل دانلود به سایت پژوهش سرای فرهنگیان مراجعه کنید